dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
Taiwan ทัวร์ไต้หวัน

เพิ่มเพื่อน

 

CODE

โปรโมชั่น ทัวร์ไต้หวัน

Price

Detail

ชำระเงิน

RD01TST

ทัวร์ไต้หวัน  Taiwan Hot Promotion-A 5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง -ร้านใบชา – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต-ไถจง –ไทเป– ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  Germanium  Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ผิงซี-ซือเฟิ่น– อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป-สนามบินเถาหยวน 
พิเศษ!!! อาหารทะเล / บุฟเฟต์ชาบู ชาบู
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ค. 10,11,16,18,25,31  ราคา 11,991.-
ก.ค. 9,12,13,14,19,20,21,29 ราคา 12,991.-
ก.ค. 27,28 ราคา 13,991.-
ส.ค. 1,3,5,7,18 ราคา 12,991.-
ส.ค. 4,16,17,23,24,30,31 ราคา 13,991.-
ส.ค. 8,9,10,11 ราคา 14,991.-

ส.ค. 6,12,14,15,19,20,21
        22,25,26,27,28,29

ราคา 11,991.-
11,991.-
RD02ZGT

ทัวร์ไต้หวัน Best Journey In Taiwan 5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง -ไถจง – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว-ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านใบชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89 600 NTD) – ซีเหมินติง

พิเศษ!!
*พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้อง
*ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ค. 12,13,19,26,27 ราคา 17,777.-
ส.ค. 2,6,16,23,30 ราคา 16,777.-
ส.ค. 9,10,11 ราคา 21,777.-
ก.ย. 1,6,13,20 ราคา 16,777.-
ก.ย. 29-3 ต.ค. ราคา 17,777.-
 14,777.-

 

 

 
RD05FST

ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ 5 วัน 4 คืน (*บิน* CI) 
เถาหยวน–Gloria Outlet-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง- DUTY-FREE –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

พิเศษ!!ลิ้มรสซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน,เมนูพระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ค. 1,8,15,22,29 ราคา 17,999.-
ส.ค. 5,19,26 ราคา 17,999.-
17,999.-
RD06FST

ทัวร์ไต้หวัน ดี๊ ด๊า 5 วัน 4 คืน (*บิน* CI) 
เถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต  -  อาบน้ำแร่  5 ดาวเมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง–DUTYFREE - GLORIA OUTLET

พิเศษ!!ลิ้มรสเสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี,อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ค. 1,8,15,22,29 ราคา 19,999.-
ส.ค. 5,19,26 ราคา 19,999.-
ส.ค. 12-16 *วันแม่* ราคา 20,999.-
17,999.-
RD03ZGT

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Dream Destination 6 วัน 4 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง-ไทจง-อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89 ราคา 600 NTD)-ซีเหมินติง

พิเศษ!!
*พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้อง
*พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / ภัตตาคาร 200ล้าน/ พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู๊ด 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ค. 15,18,22,25 ราคา 18,777.-
ส.ค. 1,15,22,29 ราคา 18,777.- 
ส.ค. 7-12 ราคา 20,777.-
ส.ค. 8-13 ราคา 22,777.-
ก.ย. 2,5,9,12,19,23 ราคา 18,777.-
ก.ย. 26,30 ราคา 19,777.-
 16,777.-

 

 

 
RD04ZGT

ทัวร์ไต้หวัน Excusive In Taiwan  7 วัน 5 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง-ไทจง-อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว-ไทจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ -พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก)-COSMETIC SHOP-ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติ TAROKO-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง

พิเศษ!!
*พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้อง
*พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ค.16,23,30 ราคา 21,777.-
ส.ค. 6-12,13-19 ราคา 23,777.-
ก.ย. 3-9,11-17 ราคา 21,777.-
ก.ย.17,25 ราคา 22,777.-
 20,777.-

 

RD01FST ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ปังมาก 4 วัน 3 คืน (*บิน*CI)
  •  เมืองไทเป... ตลาดปลาไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง
  • เมืองไถจง...ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง-ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย
  • เมืองจีหลง...อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

พิเศษ!!
*พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

*แช่น้ำแร่ในห้องพัก
*ลิ้มรสเมนูเด็ด..ปลาประธานาธิบดี,สเต็กพร้อมสลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา,

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

เม.ย. 28 ราคา 20,999.-
พ.ค. 4,5,6,18,26 ราคา 20,999.-
20,999.-
RD02FST

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan เป๊ะปัง 5 วัน 3 คืน (*บิน*BR)

  • เมืองไถจง...วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ฟงเจี๊่ยไนท์มาร์เก็ต
  • เมืองไทเป..ศูนย์ Germanium -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) -ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค-ซีเหมินติง-Taipai Fish Market
  • เมืองจีหลง..อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พิเศษ!!
*พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
แช่น้ำแร่ในห้องพัก
*ลิ้มรสเมนูเด็ด..สุกี้ชาบู ชาบู,ปูอลาสก้า,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง

เที่ยวไต้หวัน
(เดินทาง : 2560)

ก.ค. 1,9,12,15,20,26 ราคา 20,555.-
ส.ค. 3,5,19,27 ราคา 20,555.-
20,555.-
RD03FST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน 
(*บิน*CI) 

หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อาบน้ำแร่ในโรงแรม-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ซีเหมินติง

พิเศษ!!
*พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
แช่น้ำแร่ในห้องพัก
*ลิ้มรสเมนูเด็ด..สุกี้ชาบู ชาบู,ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ค. 2,4,11,14,17,23,25,31 ราคา 22,999.-
ก.ค. 7-10 ราคา 23,999.-
ส.ค. 2,6,8,14,16,20,22,27,29 ราคา 22,999.-
ส.ค. 10-13,11-14 ราคา 23,999.-
22,999.-    
RD04FST

ทัวร์ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน 3คืน (*บิน*TG) 
เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋งวัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว-ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน

พิเศษ!!
*พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
แช่น้ำแร่ในห้องพัก
*ลิ้มรสเมนูเด็ด..ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน,ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง,


เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ค. 29-1 ส.ค. ราคา 21,999.-
ส.ค. 12-15 * วันแม่* ราคา 22,999.-
ส.ค. 24 ราคา 21,999.-

21,999.-

 

RD02GHT

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 4วัน 2คืน (*บิน*BR) 

  •ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
  •มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา และปลาประธานาธิบดี
  •มีบริการ Free WiFi บนรถ 
  •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ส.ค. 24-27               ราคา 21,900.-
21,900.-
 RD05ZGT  ทัวร์ไต้หวัน Magicalin Taiwan 3 อุทยาน 5 วัน 3 คืน  (*บิน*BR) 

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่ย- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - เป่ยโถว - ร้านคอสเมติก - ตลาดซีเหมินติ่ง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
พิเศษ!!! นอนโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก / ชิมอาหารพิเศษชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู๊ด 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ย. 9-13,17-21,23-27               ราคา 20,777.-
ก.ย. 27-1     ราคา 21,777.-
ต.ค. 4-8 ราคา 21,777.-
ต.ค. 22-26 ราคา 25,777.-
พ.ย. 3-7,8-12,12-16,17-21,
        26-30  
ราคา 21,777.-
ธ.ค. 7-11 ราคา 25,777.-
ธ.ค. 13-17,17-21 ราคา 22,777.-
ธ.ค.  24-28 ราคา 23,777.-
 20,777.-    
RD06ZGT

ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 3 อุทยาน  5วัน 4คืน (*บิน*TG) 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ชั้น86) - ร้าน Cosmetic - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตลาดซีเหมินติง-ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พิเศษ!!! นอนโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก /  ทานมื้อกลางวัน พร้อมชมวิวบนตึกไทเป 101 ชั้น 86 / พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู๊ด 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2560)

ก.ย. 14-18  ราคา 25,777.- 
ต.ค. 18-22 ราคา 28,777.- 
ต.ค. 28-1 พ.ย.  ราคา 27,777.- 
พ.ย. 8,11,18,22,25,29 ราคา 25,777.-
ธ.ค. 5,21,23,27 ราคา 28,777.-
ธ.ค. 16-20 ราคา 25,777.-
ธ.ค. 20-24 ราคา 26,777.-

 

 25,777.-    

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com