dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 18 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Taiwan ทัวร์ไต้หวัน

เพิ่มเพื่อน

 

CODE

โปรโมชั่น ทัวร์ไต้หวัน

Price

Detail

ชำระเงิน

RD00BZT

ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUN FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 2 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไถจง –ไทเป –ร้านพายสัปปะรด-อุทยานเย๋หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้าน Germanium - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต-สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

พิเศษ!!!
- ฟรี Wifi บนรถ
- อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

พ.ค.   9,12,16,19 ราคา 11,900.-
พ.ค.   14-17 ราคา 9,999.-
พ.ค.   21,26,28,30 ราคา 11,900.-
มิ.ย.   2,4,6,9,11,13,16,18,20,
          25,27,30
ราคา 11,900.-
มิ.ย.   23-26 ราคา 9,999.-
9,999.-
RD01BZT

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน  5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชาอู่หลง - ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต-ไถจง –ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสัปปะรด - Germanium Shop - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) –  ร้านคอสเมติค - วัดหลงซาน - ตลาดปลาตั้นสุ่ย - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน -สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

พิเศษ!!!
- ฟรี Wifi บนรถ
- เสี่ยวหลงเปา/ สุกี้สไตล์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

พ.ค.   11,12,15,16,18,19,22,
          23,25,29,30
ราคา 13,900.-
พ.ค.   26-30 ราคา 12,900.-
มิ.ย.   1,5,6,8,12,13,15,19,      
          20,22,26,27,29

ราคา 13,900.-
มิ.ย.   2-6 ราคา 11,900.-
มิ.ย.   9,16,23 ราคา 12,900.-
12,900.-
RD02BZT

ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FEEL FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน–จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านชาอู่หลง–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต-ไถจง–ไทเป–ร้านพายสับปะรด–เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง

พิเศษ!!!  อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ส.ค.   1,4,6,8,11,13,15,18
          20,22,25,27,29
ราคา 9,999.-
ก.ย.   1,3,5,8,10,12,15,17
          22,24,26,29
ราคา 10,999.-
ต.ค.   1,3,6,8,10,13,15,17
          20,22,24
ราคา 10,999.-
9,999.-
RD03BZT

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน Wow Wowe 3 วัน 2 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ร้านพายสัปปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม-เย๋หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ฉือเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไต้หวัน-สนามบินเดอนเมือง

พิเศษ!!!  สุกี้ชาบู

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค.   1,3,5,8,10,12,15,17,19,
         22,24,26,29,31
ราคา 10,999.-
10,999.-
RD01ZGT

ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO อินดี้ตัวพ่อ 6วัน 4 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ไทเป-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง
พิเศษ!!
*พักโรงแรม 4 ดาว
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

มิ.ย. 5-10 ราคา 16,999.-
มิ.ย. 19-24
ราคา 15,999.-
ก.ค. 3-8
ราคา 15,999.-
ก.ค. 13,24        
ราคา 19,999.-
ส.ค. 7-12 ราคา 18,999.-
ส.ค. 21-26 ราคา 15,999.-
ก.ย. 11-16 ราคา 16,999.-
ก.ย. 25-1 ราคา 15,999.-
ต.ค. 9-14 ราคา 19,999.-
ต.ค. 19-24 ราคา 17,999.-
ต.ค. 22-27 ราคา 18,999.-
15,999.-

     
RD02ZGT

ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO อาร์ตตัวพ่อ 5วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจ๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
พิเศษ!!
*พักโรงแรม 4 ดาว
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/เสี่ยวหลงเปา/ซีฟู้ดไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

มิ.ย. 1,7,8,15,20 ราคา 13,999.-
มิ.ย. 21
ราคา 12,999.-
ก.ค. 4,11,21
ราคา 13,999.-
ก.ค. 14,26      
ราคา 17,999.-
ส.ค. 3,17,24 ราคา 13,999.-
ส.ค. 17,21 ราคา 17,999.-
ก.ย. 2,7,14,21,28 ราคา 13,999.-
ต.ค. 2,3,16,17 ราคา 14,999.-
ต.ค. 9,10 ราคา 18,999.-
ต.ค. 12 ราคา 16,999.-
ต.ค. 19,20 ราคา 15,999.-
12,999.-
RD03ZGT

ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO อินดี้ตัวแม่ 7 วัน 5 คืน (*บิน*XW) 
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง–ย่านซีเหมินติง-ฮัวเหลียน–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–ร้านคอสเมติก–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK

พิเศษ!!
*พักโรงแรม 4 ดาว  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/
เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

มิ.ย. 6-12 ราคา 20,999.-
มิ.ย. 25-1 ก.ค. ราคา 19,999.-
ก.ค. 11,13,23,25 ราคา 22,999.-
ส.ค. 6,8 ราคา 21,999.-
ส.ค. 20-26 ราคา 19,999.-
ก.ย. 10-16 ราคา 21,999.-
ก.ย. 24-30 ราคา 19,999.-
ต.ค. 8,10,17 ราคา 22,999.-
19,999.-

RD04ZGT ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2คืน (*บิน*XW) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ไทเป-วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป-ร้านคอสเมติก-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)-ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-GERMANIUM SHOP - ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดกำแพง 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

มิ.ย. 17,24 ราคา 9,999.-
ก.ค. 2,6,9,20,23 ราคา 10,999.-
ก.ค. 16,25,26,27 ราคา 11,999.-
ก.ค. 30 ราคา 9,999.-
ส.ค. 2,5,12,19,23,26,30 ราคา 10,999.-
ส.ค. 9 ราคา 11,999.-
ก.ย. 2,6,9,23 ราคา 9,999.-
ก.ย. 3,16,20,27 ราคา 10,999.-

 

9,999.-
     
RD05ZGT ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3คืน (*บิน*XW) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป– วัดเสียไห่เฉิงหวง– ร้านพายสับปะรด– ร้านสร้อยสุขภาพ– วัดหลงซาน– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 –ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน– สนามบินดอนเมือง 

พิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/ซีฟู้ดไต้หวัน/โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ย. 1,7,14,21,28 ราคา 13,878.-
ก.ย. 2,6,13 ราคา 12,878.-
ก.ย. 9,16,23 ราคา 11,878.-
ต.ค. 3,17 ราคา 13,878.-
ต.ค. 9 ราคา 16,878.-
ต.ค. 10 ราคา 17,878.-
ต.ค. 30,31 ราคา 14,878.-
พ.ย. 1,2,5,6,7,8,9,13,14,15,16
        20,21,22,23,27,28,29,30
ราคา 14,878.-
พ.ย. 3,4,10,11,12,17,18,19
        24,25,26
ราคา 13,878.-
ธ.ค. 1,2,15,22 ราคา 13,878.-
ธ.ค. 3,4,5,6,7 ราคา 17,878.-
ธ.ค. 8,11,12,13,14,18,19,20,21 ราคา 15,878.-
ธ.ค. 9,10,16,17,23,24 ราคา 14,878.-
ธ.ค. 25 ราคา 16,878.-
ธ.ค. 26,27 ราคา 22,878.-
ธ.ค. ปีใหม่  28,29,30,31 ราคา 25,878.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2563)  
ม.ค. 1 ราคา 19,878.-
ม.ค. 2,3,4,8,9,10,11,15,16
        17,18,29,30,31
ราคา 15,878.-
ม.ค. 5,12,19 ราคา 13,878.-
ม.ค. 6,7,13,14 ราคา 14,878.-
ก.พ. 1,8,12,13,14,19,20,21
        26,27,28
ราคา 15,878.-
ก.พ. 2,9,16,23 ราคา 13,878.-
ก.พ. 3,4,10,11,15,17,18,22,24
        25,29
ราคา 14,878.-
ก.พ. 5,7 ราคา 16,878.-
ก.พ. 6 ราคา 17,878.-
มี.ค. 1,8,15,22 ราคา 13,878.-
มี.ค. 2,3,7,9,10,14,16,17,21
       23,24
ราคา 14,878.-
มี.ค. 4,5,6,11,12,13,18,19,20 ราคา 15,878.-
11,878.-     
     
RD20ZGT ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO ตัวพ่อขั้นสุด 4 วัน 3คืน (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้-ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/แช่น้ำแร่ในห้องพัก/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/ซีฟู้ดไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 11-14 ราคา 19,999.-
ก.ค. 25-28 ราคา 20,999.-
ส.ค. 1-4,8-11 ราคา 19,999.-
ส.ค. 9-12 ราคา 22,999.-
ก.ย. 5-8,19-22 ราคา 19,999.-
ต.ค. 5,17,19,20,24,25,26 ราคา 20,999.-
ต.ค. 10-13,12-15 ราคา 23,999.-
พ.ย. 2,7,9,14,16,21,23,28,30 ราคา 19,999.-
ธ.ค. 5-8,7-10 ราคา 22,999.-
ธ.ค. 12,14,19 ราคา 19,999.-
ธ.ค. 21-24,26-29 ราคา 20,999.-
ธ.ค. ปีใหม่ 30,31 ราคา 28,999.-
19,999.-
     
RD21ZGT ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO ตัวพ่อขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ-ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–COSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/แช่น้ำแร่ในห้องพัก/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/ซีฟู้ดไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 17-21 ราคา 24,999.-
ก.ค. 24-28 ราคา 26,999.-
ส.ค. 7-11,21-25 ราคา 24,999.-
ส.ค. 9-13 ราคา 26,999.-
ก.ย. 6-10,20-24 ราคา 24,999.-
ต.ค. 2-6,4-8,18-22 ราคา 25,999.-
ต.ค. 9-13,11-15,23-27 ราคา 26,999.-
ต.ค. 25-29,26-30 ราคา 24,999.-
พ.ย. 1,6,8,13,15,20,27,30 ราคา 24,999.-
ธ.ค. 4-8 ราคา 25,999.-
ธ.ค. 6-10,7-11 ราคา 26,999.-
ธ.ค. 13-17,18-22,20-24,25-29 ราคา 24,999.-
ธ.ค. ปีใหม่ 30,31 ราคา 31,999.-
 24,999.-    
     
RD34ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED อาร์ตตัวแม่ 5วัน 3คืน  (*บิน*SL) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –COSMETICSHOP– MITSUI OUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/แถมโคมขงหมิง 1 โคม (2 ท่าน)

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ม.ค. 26,27,29 ราคา 13,999.-
ม.ค. 25 ราคา 14,999.-
ก.พ. 10,11,12,13 ราคา 14,999.-
เม.ย. 5,27 ราคา 17,999.-
เม.ย. 10 ราคา 18,999.-
เม.ย. สงกรานต์ 11-15,13-17 ราคา 24,999.-
เม.ย. 30 ราคา 16,999.-
พ.ค. 7,15 ราคา 15,999.-
พ.ค. 8,16 ราคา 16,999.-
มิ.ย. 6,20 ราคา 13,999.-
ก.ค. 12,13,25 ราคา 16,999.-
13,999.-
 
RD46ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN 4วัน 3คืน (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/เมนูซีฟู้ด /บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ม.ค. 4,11,18,25 ราคา 21,999.-
ก.พ. 16 ราคา 20,999.-
ก.พ. 22,28 ราคา 21,999.-
มี.ค. 1,8,15,22,29 ราคา 21,999.-
มี.ค. 7,14,21,28 ราคา 20,999.-
เม.ย. 19,26 ราคา 21,999.-
พ.ค. 4,25 ราคา 20,999.-
มิ.ย. 1,15,22 ราคา 19,999.-
19,999.-
     
RD01BIT ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน 3คืน  (*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -ผู่หลี่ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่-อุทยานอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา- ไถจง-มิฮายาร่าไอศกรีม-มู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป -ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)- ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต-อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพ

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/ สเต็กจานร้อน + สลัดบารืไม่อั้น/ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 24-28 ราคา 19,900.-
ส.ค. 14-18 ราคา 18,900.-
ก.ย. 18-22 ราคา 19,900.-
ต.ค. 2-6,23-27 ราคา 20,900.-
พ.ย. 14-18 ราคา 20,900.-
18,900.-
 
 RD01FJT ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน  EVA เป๊ะ ปัง 5วัน 3คืน  (*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/ปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน + สลัดบารืไม่อั้น/ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง/ปูอลาสก้า

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 3-7,31-4 ส.ค. ราคา 21,999.-
ส.ค. 21-25,22-26 ราคา 21,999.-
ต.ค. 9-13,16-20 ราคา 21,999.-
พ.ย. 13-16,22-26 ราคา 21,999.-
 21,999.-    
 RD02FJT ทัวร์ไต้หวัน EVA 3 อุทยาน 6วัน 4คืน  (*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง- วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)- ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-เมืองยีหลานเจียวซี-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง/ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 4-9 ราคา 24,999.-
ก.ย. 26-1 ต.ค. ราคา 24,999.-
ต.ค. 18-23 ราคา 24,999.-
24,999.-     

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com